Laxya Sopken English, Vedic Maths And Abacus Maths - 9726222145 (Joshipura, Junagadh)

Welcome to your 09-have to / has to test

name
email
મારે લેશન કરવું પડે છે. (do lesson)
અમારે તેની રાહ જોવી પડે છે. (wait for her)
તેણીએ ગીત ગાવું પડે છે. (sing a song)
અમારે તેને મદદ કરવી પડે છે. (help him)
શું તમારે લખવું પડે છે? (write)
શું તેને બુક વાંચવું પડે છે? (read a book)
તેને રમવું પડતું નથી. (play)
અમારે ત્યાં જવું પડે છે. (go to there)
અમે નવું શીખવું પડે છે. (learn new)
તેને જૂના કપડાં પહેરવા પડે છે. (wear old clothes)