વિડિઓ દેખાય નહીં ત્યાં સુધી મહેરબાની કરીને થોડી રાહ જુઓ અથવા ડેમો લિન્ક કોપી કરીને Google chrome માં ખોલો

3600 ₹ નીકિમતનો કોર્ષ માત્ર ને માત્ર 800 ₹ માંજ (આ ઓફર ટુંક સમય માટે જ છે)
નીચે આપેલ ડેમો વિડિઓ બે થી ત્રણ વાર જુઓ અને ત્યાર બાદ
પ્રેક્ટિસ માટે આપેલ દાખલા ગણો અને સબમિટ કરો
જેથી કેટલા જવાબ સાચા છે તે તમે જાણી શકો

Welcome in Demo Class of
Vedic Maths

Vedic Maths Demo Lesson 1

Welcome to your Chapter 9 Square of Last Digit 5 test

name
email
1. Square of 15
2. Square of 35
3. Square of 5
4. Square of 95
5. Square of 65
6. Square of 45
7. Square of 25
8. Square of 55
9. Square of 75
10. Square of 85

Vedic Maths Demo Lesson 2

Welcome to your Chapter 20 Multiply 2 X 2 test

name
email
1. 52 x 27
2. 62 x 57
3. 92 x 44
4. 84 x 59
5. 29 x 47
6. 22 x 94
7. 33 x 94
8. 62 x 14
9. 43 x 20
10. 17 x 62

Vedic Maths Demo Lesson 3

Welcome to your demo-3 multiply with 9 test

name
email
1. 56289 x 99999
2. 95561 x 99999
3. 5142 x9999
4. 6744 x 9999
5. 447 x 999
6. 785 x 999
7. 6957 x 9999
8. 65845 x 99999
9. 748 x 999
10. 544 x 999


 3600 ની
કિમતનો કોર્ષ માત્ર ને માત્ર 800  માંજ
(આ ઓફર ટુંક સમય માટે જ છે)