10-had to

Welcome to your 10-had to test

name
email
મારે તેને મળવું પડું હતું. (meet him)
સલમાને લગ્ન કરવા પડ્યા હતા. (marry)
અમારે તેની સાથે વાત કરવું પડ્યું હતું. (talk with him)
તેને ઝાડ પર ચડવું પડિયું હતું. (climb on tree)
રાધાએ રસોઈ બનાવી પડી હતી. (cook)
તેઓએ લખવું પડિયું ન હતું. (write)
મારે પૈસા ચૂકવા પડિયા ન હતા. (pay money)
શું તમારે તેને બુક આપવી પડી હતી? (give a book to him)
શું તમારે સ્કૂલે જવું પડિયું હતું? (go to school)
શું તેને કપડાં ધોવા પડિયા હતા. (wash clothes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *